Garage & Parkering, Gräsklippning/snöröjning

Parkeringsregler i Vallentuna kommun.

Hittar du här.Snöröjning.


Inför kommande säsong har vi tecknat avtal med Henrik Paulsson. 
I våra samtal innan vi tecknade kontrakt med honom så fick vi veta att de haft
problem i vårt område under tidigare år, då de har kört sönder flera backspeglar,

vilket har lett till höga kostnader. Anledningen till de trasiga backspeglarna har varit uthängande växtlighet på baksidan av tomter. Detta är självklart helt oacceptabelt vilket gjorde att vi, för att få hjälp med snöarbetet,
bestämde följande:


1. Om de ser att det finns risk för skador på deras fordon pga växtlighet så
kommer de inte att utföra arbete på den aktuella stickvägen.
Detta innebär att om Du inte skött om din tomt vad det gäller växtligheten
(ingen växtlighet utanför tomtgränsen) så kommer grannarna bakom eller
framför dig, inte att få sin stickväg plogad/sandad/sopad.


2. Om de ser parkerade bilar på stickvägen kommer de från och med nu
ploga in dessa bilar för att kunna utföra arbete på resten av stickvägen.
Detta innebär att om Du parkerar längst in på en stickväg finns det stor risk att
du kommer få hela stickvägens snö på och/eller runt din bil. Utryckningsfordon
måste kunna komma in på stickvägen utan risk. Det är dessutom emot områdets
bestämmelser.


Det är angeläget att Alla ska trivas och få den service som behövs, därför är det
viktigt att alla vet vad som gäller inför vintern. Vår förhoppning är att
inget av ovan kommer att bli ett problem.


221120

Garage.


Styrelsen vill uppmana alla fastighetsägare i Rickeby samfällighet om att tänka på vad som förvaras i garagen. Förutom stöldrisk så måste även brandrisk tas på allvar och respekteras. Garageportarna ska vara låsta för att undvika att obehöriga personer tar sig in i garagen.   


Elskåpen och elen som finns kopplat till vissa garage är där enbart för att vårt bredband ska fungera. Vår elanläggning är gammal och uttjänt, vilket innebär att allt skulle behöva bytas ut för att alla ska kunna få el indraget till sitt garage. Det skulle innebär höga kostnader för boende i samfälligheten och inget som styrelsen kommer arbeta med i närtid.


Har ni frågor eller synpunkter är det bara att höra av sig till styrelsen info@rickebysam.se


221120


Parkeringplatser och stickvägar.


Parkering ska ske på egen tomt, angivna parkeringsplatser eller ute på stora vägen. Parkering på Samfällighetens stickvägar är inte tillåtet. Alla i vårt område, barn vuxna och äldre ska kunna ta sig fram så även snöröjning och utryckningsfordon.


230721Vård av allmänna ytor.


Vallentuna kommun ansvarar för samtliga allmänna ytor.


I samfällighetsavgiften ingår ombesörjning av:

1.  Snöröjning och sandning av våra stickvägar.

     (de små vägarna utanför radhusen.)


2. Elförbrukning för gatubelysning på vår stickvägar.

 

221120